THÔNG TIN KINH TẾ-XÃ HỘI

Tập huấn tuyên truyền kiến về hợp tác xã tại xã Vă...

Ngày 24/5/2023 xã Văn Minh tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền kiến thức hợp tác xã,  có hơn 20...